PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Szkoła Podstawowa

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 Uczniowie

 40-lecie szkoły

Informacje

 Kalendarz

 Podręczniki

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Sport

 Tenis stołowy

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką
 Dzień Babci i Dziadka

 Bal  karnawałowy
 Ferie zimowe

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza
 "TOBIE POLSKO"
 Dzień Kobiet
 Dzień Ziemi
 Konstytucja 3 Maja
 

 

 

Projekt realizowany przez
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
z siedzibą w Opolu

kilka słów o projekcie

wycieczka "Akademia Odkrywców"

prezentacja projektu

To już druga edycja projektu, w którym bierze udział nasza szkoła.  Zajęcia w szkole podstawowej prowadzi pani Dorota Woźniakowska (klasy I - III) oraz pani Joanna Sowierszenko (klasy IV - VI), w gimnazjum pani Ewa Chruszczewska i pani Wioletta Perkowska.
Harmonogram zajęć oraz inne informacje na temat prowadzonych w naszej szkole zajęć umieszczone są na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego I Politechnicznego:
http://www.ntue.wodip.opole.pl/ntue2/

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji: Od 01.06.2010 Do 31.05.2011
 

Cele Projektu

Projekt NTUE opiera się na wcześniejszych doświadczeniach naszego Ośrodka. Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnych skutecznych form nauczania. Działania w szkole będą się koncentrować na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji. Szkoła otrzyma wsparcie rozszerzające jej ofertę edukacyjną. Nauczyciele wykorzystają specjalnie przygotowane scenariusze. Każde z zajęć związane będzie z przedmiotem lub z grupą przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia mają mieć charakter nauczania problemowego opartego na teorii konstruktywizmu. Chcemy by nauczyciele mieli możliwość przekazania wybranego fragmentu wiedzy uczniom, nie obciążeni koniecznością realizacją programu nauczania. Ma to na celu zainteresowanie ucznia daną dyscypliną nauki i zachęcenie w przyszłości do pogłębiania własnej wiedzy. Proponujemy na zajęciach stosowanie metod aktywizujących jak metoda projektu. Pozwolą one na zaciekawienie uczniów przedmiotem lub jeszcze lepiej grupą przedmiotów. Projekt proponuje problemowe podejście do nauczania. Zostaną w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Dzięki temu zajęcia będą atrakcyjne dla uczniów i pobudzą ich do własnych analiz, ćwiczenia spostrzegawczości, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia.

Cel główny

Wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Cele szczegółowe

  • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK,

  • Realizację zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK,

  • Opracowanie projektów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi TIK,

  • Praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji,

  • Wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem TIK,

  • Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, przedmiotem lub grupą przedmiotów.

"AKADEMIA ODKRYWCÓW"

Dnia 2 kwietnia 2011 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazach i warsztatach pt. "Akademia Odkrywców" zorganizowanych przez WODIiP w Opolu w ramach projektu NTUE II.

album fotografii

PREZENTACJA PROJEKTU

W piątek 6 maja, w świetlicy szkolnej, odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów, którzy brali udział w drugiej edycji projektu "Nowe Technologie na Usługach Edukacji".  Na prezentację licznie przybyli zaproszeni goście, m.in. rodzice uczniów.

album fotografii

 

 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.